Regulamin wewnętrzny Klubu Sportowego Piast

1. Regulamin opracowano na podstawie Statutu Klubu, zatwierdzonego przez Walne Zgromadzenie Członków i zarejestrowanego w Wojewódzkim Sądzie Rejestracyjnym.

2. Członek Klubu jest współwłaścicielem majątku Klubu w części wynikającej z proporcji podziału tegoż majątku w stosunku do ogólnej liczby członków.

3. Prawa członków klubu

Członek Klubu ma prawo do:

a/ korzystania z obiektów, pomieszczeń i urządzeń klubowych,

b/ korzystania z gry na kortach w pierwszej kolejności,

c/ uczestniczenia w zawodach sportowych i rekreacyjnych, organizowanych przez Klub na   zasadach określonych przez Zarząd Klubu,

d/ wnoszenia uwag i propozycji do Zarządu, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Klubu,

e/ w przypadku dłuższej nieobecności np. z przyczyn losowych, na pisemny wniosek zainteresowanego, może być on decyzją Zarządu Klubu, zwolniony z obowiązku wynikającego z pkt.4 g oraz z opłat do 70% sumy należności obowiązujących w danym roku.

4. Obowiązki członka Klubu:

Członek Klubu ma obowiązek:

a/ przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Zarządu klubu,

b/ terminowego opłacania składek członkowskich do 30.04 danego roku,

/ zaleganie powyżej 3 miesiące, powoduje pozbawienie praw członkowskich oraz skreślenie z listy członków /,

c/ przejawiania troski o majątek Klubu i powierzone mienie,

d/ wykonywania prac przygotowawczych, konserwacyjnych i innych zaleconych przez Zarząd,

e/ utrzymania porządku w pomieszczeniach klubowych,

f/ w przypadku spowodowania szkód – naprawy lub wyrównania strat,

g/ przepracowania 20 godzin na rzecz Klubu przy pracach nieokreślonych w pkt.4d, członkowie, którzy nie wypracują swoich godzin, zobowiązani są zapłacić ekwiwalent za każdą nieprzepracowaną godzinę / wysokość ekwiwalentu za 1 godzinę ustali Zarząd /,

h/ kulturalnego zachowywania się na obiekcie oraz egzekwowanie takiego samego zachowania od innych osób znajdujących się na obiekcie,

i/ mając na celu dobro Klubu, członkowie powinni starać się pozyskać dla Klubu sponsora lub sponsorów, dzięki którym można powodować rozwój obiektu lub wpływać na ogólny stan techniczny kortów i wizerunek Klubu,

j/ członek Klubu, który pozyska sponsora może być zwolniony z prac ujętych w pkt. 4g.

5. Prawa i obowiązki kandydatów na członka Klubu:

a/ kandydata na członka obowiązuje minimum 1-roczny okres kandydacki, mający na celu ocenę zachowania, zaangażowania w prace na kortach oraz określenie przydatności kandydata dla Klubu,

b/ w okresie kandydackim obowiązuje składka dla kandydatów, określona w danym roku kalendarzowym przez Zarząd,

c/ kandydat zobowiązany jest do przepracowania na rzecz Klubu 20 godzin lub wniesienia ekwiwalentu określonego przez Zarząd,

d/ kandydata obowiązują także obowiązki określone dla członków Klubu, z wyłączeniem  pkt 4g.

6. Powiadamianie członka Klubu

W związku z koniecznością powiadamiania członków Klubu o zdarzeniach mających związek z działalnością Klubu, przyjęto zasadę, że powiadamianie następuje poprzez:

a/ powiadomienie e-mailem,

b/ powiadomienie sms-em

c/ powiadomienie poprzez informację pisemną na tablicy ogłoszeń.

Zarząd Klubu nie ma obowiązku powiadamiania listownego członka Klubu.

7. Kary

Wobec osób, które nie będą przestrzegały postanowień regulaminu oraz nagminnie będą je łamały, wyciągane będą konsekwencje w postaci upomnienia aż do pozbawienia praw członka i usunięcia z Klubu.

Możliwość komentowania jest wyłączona.