Statut Klubu Sportowego Piast

I. Postanowienia ogólne.

&1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy Piast zwany w dalszych postanowieniach niniejszego statutu „Klubem,,.

&2

1. Terenem działania Klubu jest województwo opolskie.

a) w momencie zmiany podziału administracyjnego Kraju województwo do którego zostanie przydzielone miasto.

2. Siedzibą władz Klubu jest miasto Brzeg.

3. Klub jest członkiem Zrzeszenia Sportowego „Start,,.

&3

1. Klub posiada prawo używania barw, odznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

2. Klub może zrzeszać się w innych organizacjach o podobnym charakterze zgodnie z przepisami Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 18.01.1996r.

&4

1. Klub jest Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Wojewódzkim Sądzie Rejestracyjnym i posiada osobowość prawną.

II. Cele i środki działania.

&5

1. Celem Klubu jest rozwój psycho-fizyczny członków Klubu jak i społeczności lokalnej poprzez popularyzacją takich dyscyplin sportowych jak: tenis ziemny, tenis stołowy.

&6

1. Klub dopuszcza możliwość rozwoju w swoich strukturach takich sekcji sportowych jak szachy, brydż sportowy, lekkoatletyka z możliwością ich uprawiania przez osoby niepełnosprawne.

&7

1. Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

a) prowadzenie zajęć w sekcjach dla wszystkich grup wiekowych w zorganizowanych formach treningowych i rekreacyjnych;

b) prowadzenia działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie prowadzonych sekcji sportowych;

c) szkolenie oraz doskonalenie kadr instruktorsko -trenerskich;

d) udział we współzawodnictwie sportowym;

e) współpraca z innymi stowarzyszeniami i instytucjami na rzecz popularyzacji uprawianych w Klubie dyscyplin sportowych;

f) organizacje imprez turniejów i pokazów o charakterze masowym na terenie miasta Brzeg;

g) prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

III. Członkowie Klubu -ich prawa i obowiązki.

&8

1. Członkowie Klubu dzielą się na:

a) zwyczajnych,

b) wspierających,

c) honorowych,

d) kandydatów.

2. Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklaracje pisemną, uzyska akceptacje Zarządu i odbędzie staż kandydacki.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje stałą składkę członkowską na cele Klubu i uzyska akceptację Zarządu Klubu.

4. Godność członka honorowego może uzyskać osoba fizyczna, która położyła wybitne zasługi dla Klubu i na wniosek Zarządu tytuł honorowy otrzymała decyzją Walnego Zebrania Klubu.

5. Kandydatem na członka może być osoba, która dopełniła formalności jak w punkcie 2 i uzyska akceptacje Zarządu Klubu na okres kandydacki jednego roku. Po okresie kandydackim może nabrać praw członka zwyczajnego po akceptacji Zarządu.

6. Członkiem Klubu mogą być:

a) małoletni w wieku 16-18 lat i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu nie mogą stanowić większości;

b) małoletni poniżej 16 lat za zgodą przedstawicieli ustawowych bez prawa udziału w głosowaniu na zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu posiadający zgodę opiekuna, który złoży pisemną deklarację i uzyska akceptację Zarządu Klubu.

&9

1. Członkowie Klubu mają prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu;

b) brać udział w zebraniach Klubu;

c) korzystać z obiektów, pomieszczeń i urządzeń Klubu w/g zasad określonych wewnętrznym Regulaminem Klubu;

d) nosić odznakę Klubu.

2. Członek wspierający (osoba prawna) działa w Klubie poprzez uprawnionego przedstawiciela, posiada prawa, członka zwyczajnego, za wyjątkiem praw wyborczych.

3. Kandydat na członka w okresie kandydackim posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem praw wyborczych i jednolitych opłat.

&10

1. Do obowiązków członka Klubu należy:

a) aktywne uczestnictwo w realizacji celów Klubu;

b) przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Klubu;

c) terminowe opłacanie składek członkowskich;

d) przejawianie troski o majątek Klubu i powierzane mu mienie.

2. Członkowie wspierający zobowiązani są do terminowego opłacania zadeklarowanych składek i udzielania wszechstronnej pomocy w realizacji celów Klubu.

&11

1. Przynależność do Klubu ustaje na skutek:

a) dobrowolnego wystąpienia z Klubu;

b) skreślenie z listy członków przez Zarząd Klubu z powodu zalegania w opłaceniu składek członkowskich przez okres co najmniej 3 miesięcy, nie przestrzegania postanowień statutu ,regulaminów lub uchwał oraz w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych;

c) zgonu członka Klubu;

d) rozwiązania lub likwidacji osoby prawnej;

e) rozwiązania Klubu.

2. Od uchwały o skreśleniu przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zebrania członków Klubu w terminie 14 dni od daty wiadomości o skreśleniu.

IV. Władze Klubu.

&12

1. Władzami Klubu są:

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd Klubu,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja władz trwa 4 łata.

3. W razie rezygnacji lub zgonu członka władz Klubu ,Zarząd w okresie między Walnym Zebraniem może uzupełnić skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w ilości nie większej niż 1/3 ich składu.

4. Podejmowanie uchwał następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.

&13

1. Walne Zebranie członków Klubu jest jego najwyższą władzą.

2. Walne Zebranie członków Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na 4 lata jako sprawozdawczo -wyborcze, a raz do roku jako sprawozdawcze.

3. Członkowie Klubu powinni być powiadamiani o terminie miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania przynajmniej na 14 dni przed tym terminem.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a) z własnej inicjatywy,

b) na żądanie Komisji Rewizyjnej Klubu,

c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Klubu.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku ,(żądanie) i obradować nad sprawą dla której zostało zwołane.

&14

1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) ustalenie kierunków działania Klubu;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej Klubu;

c) podejmowanie uchwał w sprawie zmian Statutu lub rozwiązania Klubu;

d) udzielanie absolutorium Zarządowi;

e) uchwalanie regulaminów działalności władz Klubu określenia ich składu i liczebności;

f) wybory władz Klubu oraz zatwierdzanie uzupełnień w ich składzie w trakcie kadencji;

g) podejmowanie uchwał w sprawach wniesionych przez Zarząd, Komisje Rewizyjną i członków Klubu;

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreśleń z listy członków Klubu;

i) uchwały na Walnym Zebraniu zapadają większością głosów obecnych z wyjątkiem &20 pkt.1;

j) głosowanie na Walnym Zebraniu jest jawne wybór władz Klubu odbywa się w trybie tajnym.

&15

Zarząd Klubu.

1. Zarząd  Klubu składa się z 5-8 członków.

2. Zarząd  konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po wyborze wybierając ze swojego składu:

a) Prezesa,

b) l-3 v-ce prezesów,

c) sekretarza klubu.

3. Posiedzenia  zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

4. Do zakresu działania Zarządu Klubu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Klubu w okresie między Walnym Zgromadzeniem;

b) reprezentowanie Klubu na zewnątrz;

c) uchwalanie planów działalności i projektów budżetu Klubu przyjmowanie bilansu, zarządzanie majątkiem i funduszem Klubu, ustalanie zasad pracy wewnątrz Klubu;

d) ustalanie wysokości i zbieranie składek członkowskich i wpisowego;

e) przyjmowanie członków oraz podejmowanie decyzji o ich wykluczeniu z Klubu;

f) składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Klubu nie rzadziej niż raz w roku;

g) w okresie między posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia wykonują zgodnie ze swymi zakresami czynności Prezes V-ce Prezes i Sekretarz Klubu.

&16

Komisja Rewizyjna.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybierając ze swego składu Przewodniczącego, z-cę sekretarza.

2. Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych władz Klubu.

3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzanie co najmniej raz na rok kontroli całokształtu działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania;

b) występowanie do Zarządu z wnioskiem wynikającym z ustaleń kontroli z żądaniem wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości;

c) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności Zarządu z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium;

d) członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu i składać sprzeciw przy podejmowaniu uchwał niezgodnych z przepisami i interesami Klubu.

V. Majątek Klubu.

&17

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusze Klubu składają się:

a) składki członkowskie i wpisowe;

b) dotacje, darowizny i zapisy;

c) dochody z wynajmu obiektów;

d) dochody z działalności gospodarczej.

&18

1. Do ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub vice prezesa, skarbnika Klubu.

2. Decyzje dotyczące uszczuplenia majątku Klubu wymagają uchwały Zarządu.

VI. Biuro Klubu , Sekcje Sportowe.

&19

1. Biuro Klubu jest organem wykonawczym Zarządu Klubu.

2. Pracą biura kieruje Kierownik biura, członek zarządu społecznie lub jako urzędujący.

3. Regulamin organizacyjny biura zatwierdza Zarząd Klubu.

4. Sekcje sportowe stanowią komórkę organizacyjną Klubu, grupującą członków uprawiających określoną dyscyplinę sportową.

5. Sekcja działa zgodnie ze Statutem Klubu oraz regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd Klubu.

VII. Postanowienia Końcowe.

&20

1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej co najmniej 2/3 głosów w obecności 1/2 ogólnej liczby członków.

2. Uchwała o rozwiązaniu Klubu określać powinna sposób likwidacji oraz cele na jakie ma być przeznaczony jego majątek.

3. Uchwała o przeznaczeniu majątku wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

4. Statut niniejszy nabiera mocy obowiązującej z chwilą uchwalenia go przez Walne Zebranie oraz zatwierdzenie przez organ rejestrujący.

Możliwość komentowania jest wyłączona.